Veelgestelde vragen

 

Wat bezorg ik aan de school om mijn kind in te schrijven?
De kids-ID vermits de school een officieel bewijsstuk nodig heeft met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en het rijksregisternummer. Je bezorgt ook je bevestigingsmail voor inschrijving, je eigen identiteitskaart en eventueel een bewijs van schooltoeslag.

Wat gebeurt er als mijn kind in een school ingeschreven wordt?
1. De school controleert de gegevens van ouder en kind
2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement
3. Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.

Wat gebeurt er als er geen plaats is?
1. De naam van je kind wordt genoteerd in het aanmeldingsregister
2. Je ontvangt een melding van niet-gerealiseerde inschrijving met vermelding van een nummer op de wachtlijst
3. Voor kinderen geboren in 2020 moet de school deze wachtlijst tot en met 30 juni 2023 naleven
4. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst tot en met de 5e schooldag van oktober 2022 naleven
Je wordt door de school automatisch gecontacteerd om voor een openstaande plaats in te schrijven indien een ander kind vertrekt of niet ingeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Dit register wordt elk schooljaar opnieuw opgesteld.
Je kan jaarlijks opnieuw aanmelden.

Wat is de vrije inschrijvingsperiode?
Indien je je kind niet hebt kunnen aanmelden of inschrijven kan je in de vrije inschrijvingsperiode vanaf 1 juni 2022 vanaf 9 uur en enkel via telefonische afspraak nog een plaats zoeken. De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school.
De meeste scholen zullen echter volzet zijn. We raden je aan om zeker digitaal aan te melden!

Waarom werken we met aanmeldingen?
Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen echter elk kind in Tervuren en Wezembeek-Oppem een plaats garanderen. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar je woont, zodat je de mogelijkheid krijgt om je kind(eren) op wandelafstand naar school te laten gaan. Met het aanmelden willen we iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school van eigen keuze en willen we ook wachtrijen aan de scholen vermijden. Bij verdeling van de plaatsen houden we ook rekening met het aantal kansarme en kansrijke kinderen om tot een sociale mix te komen. Een omgeving waar kinderen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen.

Wanneer mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?
Als je kind behoort tot de voorrangsgroep kan je tijdens de voorrangsperiode je kind enkel aanmelden in de school waar je kind al een broer of zus heeft die er naar school gaat of waar je personeelslid bent. Als je kind geen voorrang heeft kan je je kind bij alle scholen aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen. Om de kans op een plaats in een school te vergroten geef je best minstens zes scholen op. Als je maar één of enkele scholen opgeeft en er is geen plaats dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om eventueel een plaats te krijgen in de andere scholen. Op dat moment zijn de meeste plaatsen echter volzet.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?
Neen. Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip van aanmelden geen rol, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt zal de computer plaatsen toewijzen op basis van je schoolvoorkeur en vervolgens afstand.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Hier kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor de leeftijdsgroep van je kind. De aantallen worden geactualiseerd bij het begin van elke aanmeldingsperiode en bij het begin van de vrije inschrijvingsperiode.

Wat moet ik doen als ik nog iets wil wijzigen tijdens de aanmeldingsperiode (bijvoorbeeld nog een school toevoegen)?
Neem contact op met de beheerder door te antwoorden op de bevestingsmail die je kreeg. Geef de nieuwe informatie door en we zullen je aanmeldingsformulier aanpassen.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
Neem contact op met een school, de onderwijsdienst of Het Huis van het Kind. De contactgegevens vind je op deze website.
Zij zullen je verder helpen.

Hoe wordt de afstand berekend?
Je hoeft dit niet zelf te doen. De afstand wordt automatisch berekend door de computer. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het woonstadres van het kind of het werkadres van één van de ouders en de coördinaten van het adres van de school (vestigingsplaats). De coördinaten van Vlaamse adressen worden bepaald via Geopunt. De coördinaten van Brusselse adressen worden bepaald via Urbis indien Geopunt het adres niet vindt. Deze coördinaten worden op Google Maps geplaatst waar de wandelwegen worden gevolgd om de afstand te berekenen.

Kies ik voor het officiële woonstadres of werkadres?
Je kiest best voor de optie werkadres als het werkadres dichter bij de school ligt dan het officiële domicilieadres. Dit bewijs je met een attest van de werkgever dat je ons bezorgt uiterlijk op de laatste aanmeldingsdag voor 12 uur. Dit gedateerde en ondertekende attest vermeldt de namen van werkgever en werknemer, het adres van de arbeidsplaats en de datum van indiensttreding die uiterlijk met de datum van inschrijving in de school moet samenvallen. Als arbeidsplaats kan je de plaats van effectieve tewerkstelling vermelden indien deze verschilt van de plaats van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Een zelfstandige dient zijn arbeidsplaats op dezelfde wijze te bewijzen of een gedateerde en ondertekende verklaring op eer te bezorgen met voornoemde gegevens.

Verhuis je binnenkort?
Je kan aanmelden met het toekomstige woonstadres indien je uiterlijk op de laatste aanmeldingsdag voor 12 uur een koop- of huurovereenkomst of een bouwvergunning kan bezorgen. Indien je dit document niet tijdig hebt, kunnen we je kind niet aanmelden met je toekomstig woonstadres.

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?
Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding.

Wat bepaalt of een leerling indicatorleerling is?
Indien het antwoord op één of beide van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is je kind een indicatorleerling.

  • Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat?
  • Heeft de moeder van het kind GEEN diploma hoger secundair onderwijs?

Voor de instapklas (geboortejaar 2020), de eerste kleuterklas (geboortejaar 2019) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze leerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Wat moet ik verstaan onder sociale mix?
Met behulp van de aanmeldingen willen we komen tot een weerspiegeling van de buurt waarin onze kinderen opgroeien.
Een omgeving waar kinderen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Bij de verdeling van de plaatsen houdt de computer rekening met het aantal plaatsen voor kansarme (indicator) en kansrijke (niet-indicator) kinderen.

Mijn kind gaat naar een kinderopvang in een school, heb ik recht op voorrang in die school?
Neen.

Als ik mijn kind nu inschrijf in één van de basisscholen, heb ik dan voorrang in een secundaire school?
Neen. 

Heb ik voorrang in een basisschool als één van mijn kinderen al ingeschreven is in een secundaire school?
Neen.

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos. Om te voorkomen dat je geen plaats hebt, vul je best minstens zes scholen in. Hoe meer scholen je kiest, hoe meer kans op een plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet heb kunnen aanmelden of inschrijven?
Dan kan je vanaf 1 juni 2022 vanaf 9 uur en enkel via telefonische afspraak nog een plaats zoeken. De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school.
De meeste scholen zullen echter volzet zijn. We raden je aan om zeker vooraf digitaal aan te melden!

Als mijn kind aangemeld is, is het dan ook ingeschreven?
Neen. Je moet je na afspraak inschrijven in de school tijdens de inschrijvingsperiode. Hiervoor krijg je vooraf een bevestigingsdocument via mail dat je moet bezorgen aan de school. Je kan je kind slechts inschrijven in één school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode vervalt je aanmelding voor alle gekozen scholen.

Wanneer ontvang ik een schooltoeslag?
Je moet dit niet meer zelf aanvragen. De berekening en uitbetaling gebeurt automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket.

Mijn kind staat al op de wachtlijst voor het huidige schooljaar. Wat moet ik doen?
Ook al sta je op een wachtlijst voor het huidige, lopende schooljaar, je moet je kind aanmelden voor het volgende schooljaar.

Wanneer kan mijn kleuter naar school gaan?
Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op de hieronder vermelde instapdata.
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag starten.

Wat als mijn kind geboren is tussen 23 november en 31 december 2020?
Je moet je kind dan ook nu aanmelden en bij inschrijving mag je kind instappen op 1 september 2023.

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2022-2023

Kinderen geboren

komen na…..

dus vanaf…

1 januari tot 1 maart 2020                   

zomervakantie

1 september 2022 (eerste schooldag)

2 maart tot 7 mei 2020

herfstvakantie 

7 november 2022

8 mei tot 9 juli 2020                                

kerstvakantie

9 januari 2023

10 juli tot 1 augustus 2020                

instap eerste schooldag van februari

1 februari 2023

2 augustus tot 27 augustus 2020

krokusvakantie 

27 februari 2023

28 augustus tot 17 oktober 2020

paasvakantie 

17 april 2023

18 oktober tot 22 november 2020     

O.H.Hemelvaart

22 mei 2023

23 november tot 31 december 2020

zomervakantie 2022

1 september 2023 (*)

(*) kleuters die nog geen 2,5 jaar zijn op de laatste instapdatum, starten op 1 september 2023. Ze moeten zich nu ook aanmelden en inschrijven.